Privacy-policy

Privacybeleid Huiswerk vastgoedstyling

13 juni 2018

Huiswerk vastgoedstyling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Huiswerk vastgoedstyling verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Huiswerk vastgoedstyling.Wanneer je meer informatie wilt over privacy binnen Huiswerk vastgoedstyling, neem dan gerust contact op met info@huiswerkvastgoedstyling.nl

1. Persoonsgegevens die ik verwerk Huiswerk vastgoedstyling verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer  je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@huiswerkvastgoedstyling.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen. 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Huiswerk vastgoedstyling verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

4. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar  Huiswerk vastgoedstyling zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn(en) is:

  • 7 jaar voor financiële en fiscale gegevens

5. Delen van persoonsgegevens met derden Huiswerk vastgoedstyling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst- om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huiswerk vastgoedstyling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6. Monitoren gedrag bezoeker Huiswerk vastgoedstyling maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die ik, via cookies, registreer, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitor ik op welke pagina bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt ik anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. 

7. Gebruik van cookies Huiswerk vastgoedstyling plaatst cookies bij bezoekers. Dat doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op mijn website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s goed bezocht worden op de website. Ook houdt ik bij welke informatie de browser deelt. Cookies uitschakelen Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vind meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

8. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Dit kan door een mail te sturen naar info@huiswerkvastgoedstyling.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer ik dat verzoek doe vraag ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Huiswerk vastgoedstyling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Huiswerk vastgoedstyling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig Huiswerk vastgoedstyling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@huiswerkvastgoedstyling.nl. Huiswerk vastgoedstyling heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • SSL: ik verstuur  jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

10. Aanpassen privacy statement Ik hou mij het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.